Privaatsuspoliitika

Kehtivad alates 06.01.2021

 

Käesolevaga kirjeldatakse põhimõtted, mille alusel Fitistic OÜ töötleb kliendiandmeid temale kuuluvate Fitistic treeningstuudio teenuseid kasutatavate või sellekohast soovi avaldavate klientide andmeid. Käesolevaid põhimõtteid rakendatakse tekkinud kliendisuhetele ja kogutud isikuandmetele.

 

 1. Mõisted

Klient – Mistahes juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab, on avaldanud selle vastu soovi või teinud mistahes muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis päringu Fitistic OÜ pakutavate teenuste või kaupade kohta.

Kliendiandmed – Mistahes kliendi kohta käivad andmed. Sealhulgas isikuandmed.

Isikuandmed – Mistahes füüsiliste isikute kohta käivad andmed, mida on võimalik konkreetse füüsilise isikuga seostada. Sealhulgas nimi, e-maili aadress, isikukood, külastustuajalugu jne.

Töötlemine – Mistahes andmetega tehtav toiming. Sealhulgas salvestamine, säilitamine, muutmine, kopeerimine, vaatamine, kustutamine.

Automaatsed otsused – Mistahes kogutud kliendiandmete põhjal tehtavad otsused teenuste osutamiseks, lojaalsus- ning soodusprogrammidega liitumiseks jne.

 

2. Andmete kategooriad

Isiku tuvastamist võimaldavad andmed – andmed mida kasutatakse konkreetse isiku tuvastamiseks. Sealhulgas nimi, isikukood, dokumendi koopia jne.

Kontaktandmed – andmed mida kasutatakse isikuga suhtlemiseks erinevate kanalite kaudu. Sealhulgas e-maili aadress, telefoninumber, vajadusel kodune aadress.

Kasutusajalugu – konkreetse füüsilise isiku või kliendiga seotud ajalugu, milliseid teenuseid või kaupu on konkreetne klient Fitistic OÜ-s kasutanud, või ostnud.

Maksete ajalugu – konkreetse kliendiga seotud teenuste ja kaupade soetusega kaasnev arvete info ja sellega seonduv arvete tasumise ajalugu.

Suhtluse ajalugu – konkreetse kliendiga seotud kõnede, kirjavahetuse, ja muu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis peetud suhtlus.

 

 

3. Töötlemise eesmärk

Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:

 

Teenuste osutamiseks

Fitistic OÜ poolt pakutavate teenuste ja kaupade parendamiseks

Fitistic OÜ poolt loodud lojaalsus- ja soodusprogrammide pakkumiseks klientidele

Fitistic OÜ poolt pakutavate teenuste ja toodetega seotud pakkumuste ja kasutusinfo edastamiseks kliendile

Fitistic OÜ klientide huvide kaitseks

Muude Eesti Vabariigis kehtivate seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

 

4. Kliendiandmete säilitamise periood

Kliendiandmeid säilitatakse ja töödeldakse üksnes järgnevatel perioodidel:

 

Maksete ajalugu:

Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat

Kliendilepingu perioodil

Kliendi nõusolekul lojaalsus- ning soodusprogrammide tingimuste säilitamiseks

Suhtlusajalugu:

kuni 3 aastat Tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevate nõudeõiguste tõendamiseks aegumistähtaegade saabumiseni.

Turundusalaste teadaannete saatmiseks (Isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, kasutusajalugu):

üksnes kliendi nõusoleku kehtivuse perioodil

 

5. Kliendiandmete edastamine kolmandatele osapooltele

Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:

 

Teenuse osutamiseks vajalikele partneritele:

Usaldusisikud 

IT- partner ja tarkvara

Majutusteenust pakkuvad partnerid.

Makselahenduste kasutamiseks finantsutustele.

Massteavituste saatmiseks turunduspartnerile.

Uudiskirjade saatmiseks turunduspartnerile.

Muud riiklikud institutsioonid eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.

 

6. Kliendiandmete töötlemise asukohad

Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa komisjon hinnanud piisavaks.

 

7. Kliendi õigused

Kliendil on õigus pärida, kas temaga seotud andmeid töödeldakse, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus temaga seotud isikuandmetega tutvuda Fitistic kodulehel asuvas iseteenindusportaalis või tehes vastavasisulise päringu ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on igal hetkel võimalik temaga seotud andmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus nõuda temaga seotud andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist eeldusel, et see ei lähe vastuollu seaduse või teenuste osutamise võimalikkusega, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid temaga seotud andmete töötlemise osas, sealhulgas automaatsete otsuste tegemisel eesmärgiga pakkuda kliendile lojaalsus- ja soodusprogrammide järgseid tingimusi ja soodustusi, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

 

Kliendil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee/

 

8. Kliendipoolsete isikuandmete päringute teostamise kord

Uudiskirjade saajate nimekirjas olemise kohta tuleb päring saata vastavalt e-maili aadressilt, mille kohta päringut teostatakse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele.

Mistahes muude päringute ja avalduste puhul tuleb päring esitada digitaalselt allkirjastatud avaldusena ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele.

 

9. Kontaktandmed

Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada:

 

E-maili aadressile: fitisticonline@gmail.com

 

Fitistic veebilehtede küpsiste kasutamise eeskiri

Meie veebilehte www.fitistic.eu  kasutades te nõustute, et meie kasutame teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid.

 

Küpsis ehk inglise keeles „cookie“ on veebilehe külastusel teie arvutisse salvestatav tekstifail, mis aitab teie kui külastaja eelistusi ja andmeid meelde jätta.

 

Fitistic veebilehtedel kasutatakse põhilisel kahte tüüpi küpsiseid:

 

Ajutised, ehk seansiküpsised – need kustutatakse igakordsel veebilehe sulgemisel

Püsiküpsised – need jäävad teie arvutisse püsima ka peale veebilehe sulgemist ühest päevast kuni aastateks.

Küpsiseid kasutame järgmistel eesmärkidel:

Kasutajate eelistuste meelde jätmiseks

Kasutaja tuvastamine e-teeninduses

Kasutusstatistika kogumiseks

Teadaannete ja turunduse suunamiseks

 

Teatud juhtudel kasutame me ka kolmanda osapoole küpsiseid, et mõõta näiteks veebilehe kasutusstatistikat või suunata turundustegevusi ja infoedastust eesmärgiga teie kasutuskogemust parandada.

Küpsiseid ja nende kasutust saate te iseenda veebilehitsejas ehk brauseris keelata ja kustutada. Siiski märgime ära, et osade küpsiste keelamisega ei pruugi meie veebileht enam ootuspäraselt toimida.